Segueix-nos i uneix-te

EL MECENATGE ESTRENA LLEI EL 2024

Davant la inactivitat de les administracions públiques en la protecció i rescat del nostre patrimoni material la societat civil catalana s’organitza i manté viu l’esperit d’evitar que el patrimoni desaparegui. Una d’aquestes associacions és SOS Monuments, creada el 1997.

L’1 de gener de 2024 ha d’entrar en vigor, si no hi ha retards, el que es coneix com a nova llei de mecenatge, però que en realitat és una modificació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Aquesta norma fa modificacions significatives en el règim fiscal de les organitzacions sense ànim de lucre i dels incentius fiscals del mecenatge. Aquests són alguns dels canvis més importants que introdueix:

-S’augmenta el percentatge de deduccions de la quota de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) pels donatius, donacions i aportacions amb dret a deduccions. El percentatge de deducció de les donacions efectuades per persones físiques passa del 35% al 40%. A més, s’amplia la quantia del que es considera micromecenatge provinent de contribuents de l’IRPF, que passa de 150 a 250 euros, i es manté el percentatge de deduccions actual del 80% per a aquest tram de donatius.

-També creix el tant per cent de deduccions per les donacions que compleixen els requisits de recurrència, passant del 40 al 45% en el cas de les provinents de persones físiques, i del 40 al 50% en el cas de les de persones jurídiques. L’administració considera donacions recurrents les fetes a una mateixa entitat en els dos períodes impositius immediats anteriors, i han de ser d’una quantia igual o superior a la de l’exercici precedent.

-La nova llei permetrà que les persones donants puguin rebre compensacions simbòliques com a béns o serveis, sempre que no representin més del 15% del valor de la donació i fins a un valor màxim de 25.000€.

  • Les prestacions de serveis s’inclouen per primer cop dins del concepte de donació o donatiu. Es reconeixen com a donacions en espècie els serveis d’assessoraments i consultoria; els espais de publicitat en els mitjans de comunicació; les cessions d’espais naturals protegits o béns culturals d’autors reconeguts; així com tota classe de cessions d’ús d’immobles que les entitats beneficiàries hagin gaudit de forma gratuïta.

-No es consideraran remuneracions les primes abonades en concepte d’assegurances de responsabilitat civil contractades per aquestes entitats, per a les persones patrones, representats estatutàries i membres de l’òrgan de govern de l’organització. Això serà correcte només en cas que cobreixen exclusivament els riscos derivats del desenvolupament de les seves funcions.